Gegevensbescherming en colofon

Autohaus Kötting GmbH

Hermann-Eilers-Str. 1
49767 Twist

Telefoon: 05936 93990
Telefax: 05936 939920
E-mail: autohauskoetting@web.de

Zaakvoerder: Heinrich Kötting, Thorsten Kötting

Btw: DE232397448

Juridische instructie: De EU heeft een online procedure opgesteld om conflicten tussen onderneming en consument te verhelpen. Informatie daarover vindt u op https://ec.europa.eu/consumers/odr/


[company_name] neemt niet deel aan een procedure om geschillen te beslechten voor een consumentbemiddelingsinstantie.

Privacybeleid


We zijn blij dat u interesse hebt in ons bedrijf. Gegevensbescherming is zeer belangrijk voor de bedrijfsleiding van “Autohaus Kötting GmbH”. Het gebruik van de internetpagina’s van “Autohaus Kötting GmbH” is in principe mogelijk zonder persoonlijke gegevens op te geven. Zoverre een betreffende persoon bijzondere diensten van ons bedrijf in aanspraak zou willen nemen via onze internetpagina, kan het vereist zijn persoonlijke gegevens te verwerken. Is het vereist om persoonlijke gegevens te verwerken en bestaat voor dergelijke verwerking geen wettelijke basis, dan vragen we in het algemeen een goedkeuring van de betreffende persoon.
De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld van naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betreffende persoon, gebeurt steeds in overeenstemming met de privacy-basisverordening en in overeenstemming met de voor “Autohaus Kötting GmbH” geldige landspecifieke privacybepalingen. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek op de hoogte brengen over type, omvang en doeleinde van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder worden betreffende personen door middel van dit privacybeleid over de rechten die hen toekomen ingelicht.
“Autohaus Kötting GmbH” heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen gerealiseerd om een bescherming met zo min mogelijke hiaten te verzekeren van de persoonlijke gegevens die via deze internetpagina zijn verwerkt. Toch kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten in principe veiligheidshiaten vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betreffende persoon vrij om persoonlijke gegevens ook langs alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons over te dragen.


1. Begripsbepalingen

Het privacybeleid van “Autohaus Kötting GmbH” berust op de begrippen, die door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever bij decreet van de gegevensbeschermings-basisverordening (AVG) werden gebruikt. Ons privacybeleid moet zowel voor het publiek, alsook voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig te lezen en te verstaan zijn. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte begrippen toelichten.
We gebruiken in dit privacybeleid onder andere volgende begrippen:

a) persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betreffende persoon’). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een kenmerkende eigenschap zoals een naam, aan een kennummer, aan standplaatsgegevens, aan een online aanduiding of aan één of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

b) betreffende persoon
Betreffende persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

c) verwerking
Verwerking is elke met of zonder hulp geautomatiseerde procedure uitgevoerde werkwijze of elke dergelijke werkvolgorde in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaren door overdracht, verspreiden of een andere vorm van beschikbaar stellen, afstellen of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.

d) beperken van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel om haar toekomstige verwerking te beperken.

e) profiling
Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die daarin bestaat dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die op een natuurlijke persoon betrekking hebben, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestatie, economische toestand, gezondheid, persoonlijke voorliefde, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of plaatswissel van deze natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

f) pseudoniem
Een pseudoniem is het verwerken van persoonlijke gegevens op een manier waarbij de persoonlijke gegevens zonder het erbij betrekken van extra informatie niet meer aan een specifieke betreffende persoon kunnen worden toegewezen, zoverre deze extra informatie apart wordt bewaard en aan technische en organisatorische maatregelen onderhevig zijn, die garanderen dat de persoonlijke gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, overheid, instelling of andere instantie, die alleen of samen met anderen over het doeleinde en middel van de verwerking van persoonlijke gegevens beslist. Zijn de doeleinden en middelen van deze verwerking door het Unierecht of het recht van de lidstaten vermeld, dan kan de verantwoordelijke resp. kunnen de bepaalde criteria van zijn benoeming volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten worden voorzien.

h) orderverwerker
Orderverwerker is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, instelling of andere instantie, die persoonlijke gegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i) ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, instelling of andere instantie, aan wie persoonlijke gegevens worden geopenbaard, onafhankelijk daarvan of het daarbij om een derde gaat of niet. Overheden, die in het kader van een bepaalde onderzoekstaak volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten mogelijke persoonlijke gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

j) derde
Derde is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, instelling of andere instantie behalve de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen, die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de orderverwerker bevoegd zijn, om de persoonlijke gegevens te verwerken.

k) goedkeuring
Goedkeuring is elke door de betreffende persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en niet mis te verstane verleende wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling waarmee de betreffende persoon te verstaan geeft dat deze met de verwerking van de betreffende persoonlijke gegevens akkoord gaat.


2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de gegevensbeschermings-basisverordening, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldige privacywetten en andere bepalingen met privacyrechtelijk karakter is:
Autohaus Kötting GmbH
Hermann-Eilers-Str. 1
49767 Twist
Duitsland
Tel.: 05936 93990
E-mail: autohauskoetting@web.de

3. Cookies

De internetpagina’s van “Autohaus Kötting GmbH” maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem worden bewaard en opgeslagen.

Talrijke internetpagina’s en servers gebruiken cookies. Vele cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige aanduiding van de cookie. Deze bestaat uit een tekenvolgorde waardoor internetpagina’s en server aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen waarin de cookie werd opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de bezochte internetpagina’s en servers, de individuele browser van de betreffende persoon te onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies ontvangen. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.
Door het gebruik van cookies kan “Autohaus Kötting GmbH” aan de gebruikers van deze internetpagina gebruiksvriendelijkere diensten beschikbaar stellen, die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.
Door middel van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze internetpagina voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies maken het voor ons , zoals reeds vermeld, mogelijk om gebruikers van onze internetpagina ter herkennen. Doeleinde van deze herkenning is om voor de gebruikers het gebruik van onze internetpagina te vereenvoudigen. De gebruiker van een internetpagina, die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de internetpagina opnieuw zijn toegangsgegevens invoeren omdat dit van de internetpagina en de op het computersysteem van de gebruiker bewaarde cookie overgenomen wordt. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De online shop onthoudt de artikelen, die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst, via een cookie.
De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina steeds door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo de sessie van cookies permanent tegenspreken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies steeds via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betreffende persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan kunnen in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze internetpagina volledig worden gebruikt.


4. Registreren van algemene gegevens en informatie

De internetpagina van “Autohaus Kötting GmbH” registreert met ieder bezoek aan de internetpagina door een betreffende persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server bewaard. Volgende zaken kunnen worden geregistreerd: (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) de door het toegang makende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina vanaf waar een toegang makend systeem naar onze internetpagina geraakt (zogenaamde referrer), (4) de subpagina’s die via een toegang makend systeem naar onze internetpagina worden gestuurd, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de internetpagina, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het toegang makend systeem en (8) overige dergelijke gegevens en informatie, die dienen voor het afweren van gevaren bij aanvallen op onze informatietechnologische systemen.
Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt “Autohaus Kötting GmbH” geen conclusie over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhouden van onze internetpagina correct te leveren, (2) de inhouden van onze internetpagina, alsook de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente werking van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze internetpagina te garanderen, alsook (4) om aan strafvervolgingsinstanties bij een cyberaanval de voor de strafvervolging vereiste informatie ter beschikking te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door “Autohaus Kötting GmbH” daarom enerzijds statistisch en verder met het doeleinde beoordeeld om de gegevensberscherming en de gegevensveiligheid in ons bedrijf te verhogen, om tot slot een optimaal veiligheidsniveau te verzekeren voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden apart van alle door een betreffende persoon opgegeven persoonlijke gegevens opgeslagen.


5. Registreren op onze internetpagina

De betreffende persoon heeft de mogelijkheid om zich op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens daarbij op de voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, resulteert uit het betreffende invoerveld, dat voor het registreren wordt gebruikt. De door de betreffende persoon ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor het intern gebruik bij de voor de verwerking verantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan het doorgeven toevertrouwen aan een of meerdere opdrachtverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonlijke gegevens eveneens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik, dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te rekenen is.
Door het registreren op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke wordt verder het door de internet-service-provider (ISP) van de betreffende persoon verleend IP-adres, de datum, alsook het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens gebeurt op de achtergrond dat enkel zo het misbruik van onze diensten verhinderd kan worden, en deze gegevens indien nodig het mogelijk maken om begane strafbare feiten op te lossen. Zoverre is het opslaan van deze gegevens voor het beveiligen van de voor de verwerking verantwoordelijke vereist. Het doorgeven van deze gegevens aan derden gebeurt in principe niet, zoverre geen wettelijke plicht tot doorgeven bestaat of het doorgeven voor de strafvervolging dient.
Het registreren van de betreffende persoon onder vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens dient voor de voor de verwerking verantwoordelijke daartoe om de betreffende persoon inhouden of diensten aan te bieden die op basis van de natuur van de zaak enkel aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid om de bij de registratie opgegeven persoonlijke gegevens steeds te wijzigen of volledig uit het databestand van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten wissen.
De voor de verwerking verantwoordelijke verleent elke betreffende persoon steeds op vraag informatie daarover welke persoonlijke gegevens over de betreffende persoon opgeslagen zijn. Verder corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonlijke gegevens op vraag of instructie van de betreffende persoon, zoverre er geen wettelijke bewaarplichten tegenover staan. De totaliteit van de medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan voor de betreffende persoon in dit verband als contactpersoon ter beschikking.


6. Contactmogelijkheid via de internetpagina

De internetpagina “Autohaus Kötting GmbH” ontvangt op basis van wettelijke voorschriften gegevens, die een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf, alsook een onmiddellijke communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Zoverre een betreffende persoon via e-mail of via een contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke neemt, worden de door de betreffende persoon overhandigde persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betreffende persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke overgedragen persoonlijke gegevens worden voor de bewerking of de contactopname met de betreffende persoon opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.


7. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betreffende persoon enkel gedurende de periode die voor het behalen van het bewaardoeleinde vereist is of zoverre dit door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften, die aan de voor de verwerking verantwoordelijke onderhevig is, voorzien werd.
Valt het opslagdoeleinde weg of loopt een door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaarperiode af, dan worden de persoonlijke gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.


8. Rechten van de betrokken persoon


a) Recht op bevestiging
Elke betreffende persoon heeft van de Europese richtlijnen- en verordeningsgever beperkt recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te krijgen of deze betreffende persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wil een betreffende persoon dit bevestigingsrecht in aanspraak nemen, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen.

b) Recht op informatie
Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om steeds van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te ontvangen over de bij zijn persoon opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de Europese richtlijnen- en verordeningsgever de betreffende persoon informatie over volgende informatie toegestaan:
de verwerkingsdoelen
de categorieën van persoonlijke gegevens, die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën van ontvangers, tegenover diegene aan wie persoonlijke gegevens werden openbaar gemaakt of nog worden openbaar gemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
het bestaan van een recht op corrigeren of wissen van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op beroep tegen deze verwerking
het bestaan van een recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie
als de persoonlijke gegevens niet bij de betreffende persoon worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van een automatisch besluitvormingsproces inclusief profiling conform artikel 22 lid 1 en 4 AVG en — minstens in deze gevallen — bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica, alsook de draagwijdte en de beoogde invloeden van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon
Verder staat de betreffende persoon een informatierecht daarover ter beschikking of persoonlijke gegevens aan een extern land of aan een internationale organisatie werden overhandigd. Zoverre dit het geval is, dan heeft de betreffende persoon verder het recht om informatie over de geschikte garanties in verband met de overdracht te krijgen.

Wil een betreffende persoon dit informatierecht in aanspraak nemen, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen.

c) Recht op correctie
Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht, de onmiddellijke correctie van de betreffende onjuiste persoonlijke gegevens te verlangen. Verder heeft de betreffende persoon het recht om rekening houdende met de doeleinden van de verwerking, het vervolledigen van onvolledige persoonlijke gegevens — ook door middel van een aanvullende verklaring — te verlangen.
Wil een betreffende persoon dit correctierecht in aanspraak nemen, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen.

d) recht op wissen (recht op vergeten worden)
Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de betreffende persoonlijke gegevens onmiddellijk worden gewist, zoverre een van de volgende redenen van toepassing is en zoverre de verwerking niet vereist is:
De persoonlijke gegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of op andere wijze verwerkt waarvoor ze niet meer vereist zijn. De betreffende persoon herroept zijn goedkeuring waarop de verwerking conf. art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG steunde, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
De betreffende persoon dient conform art. 21 lid 1 AVG beroep in tegen de verwerking en er zijn geen rechtmatige redenen met prioriteit voor de verwerking, of de betreffende persoon dient conform art. 21 lid 2 AVG beroep in tegen de verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van de persoonsgegevens is vereist voor het vervullen van een rechtmatige verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.
De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.
Zoverre één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betreffende persoon het wissen van persoonlijke gegevens, die bij “Autohaus Kötting GmbH” opgeslagen zijn, wil uitvoeren, kan deze persoon steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen. De medewerker van “Autohaus Kötting GmbH” zal ervoor zorgen dat de vraag tot wissen onmiddellijk wordt nagekomen.
Werden de persoonlijke gegevens door “Autohaus Kötting GmbH” openbaar gemaakt en is ons bedrijf als verantwoordelijke conform art. 17 lid 1 AVG tot het wissen van de persoonlijke gegevens verplicht, dan neemt “Autohaus Kötting GmbH” rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementeringskosten gepaste maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, daarover te informeren dat de betreffende persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen het wissen van alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens verlangd heeft, zoverre de verwerking niet vereist is. De medewerker van “Autohaus Kötting GmbH” zal in afzonderlijk geval voor het nodige zorgen.

e) recht op beperken van de verwerking
Iedere door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, als één van de volgende voorwaarden vervuld is: De correctheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betreffende persoon bestreden, en weliswaar gedurende een periode, die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.
De verwerking is onrechtmatig, de betreffende persoon weigert het wissen van de persoonlijke gegevens en verlangt in plaats daarvan het beperken van het gebruik van de persoonlijke gegevens.
De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de verwerking niet langer nodig, de betreffende persoon heeft deze echter nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.
De betreffende persoon heeft beroep ingediend tegen de verwerking conf. art. 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke tegenover de redenen van de betreffende persoon overheersen.
Zoverre één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betreffende persoon het beperken van persoonlijke gegevens, die bij “Autohaus Kötting GmbH” opgeslagen zijn, wil verlangen, kan deze steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen. De medewerker van “Autohaus Kötting GmbH” zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

f) recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht, de betreffende persoonlijke gegevens, die door de betreffende persoon aan een verantwoordelijke werden beschikbaar gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en een door een machine leesbaar formaat te ontvangen. Deze heeft bovendien het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder verhindering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonlijke gegevens beschikbaar werden gesteld, te overhandigen, zoverre de verwerking op de goedkeuring conform art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een contract conform art. 6 lid 1 letter b AVG berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedure plaatsvindt, zoverre de verwerking niet voor de waarneming van een opdracht vereist is, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die op de verantwoordelijke werd overgedragen. Verder heeft de betreffende persoon bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 lid 1 AVG het recht, ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, zoverre dit technisch haalbaar is en zoverre hiervan niet de rechten en vrijheden van andere personen worden beïnvloed.
Voor het indienen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betreffende persoon steeds contact opnemen met “Autohaus Kötting GmbH”.

g) recht op tegenspraak
Iedere door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht, om redenen, die ontstaan uit hun bijzondere situatie, steeds tegen de verwerking van betreffende persoonlijke gegevens, die op basis van art. 6 lid 1 letter e of f AVG gebeurt, beroep in te dienen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling. “Autohaus Kötting GmbH” verwerkt de persoonsgegevens in geval van tegenspraak niet meer, hetzij dat we absolute beschermende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon overheersen, of dat de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.
Verwerkt “Autohaus Kötting GmbH” persoonlijke gegevens om directe reclame te voeren, dan heeft de betreffende persoon het recht om steeds tegenspraak tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame in te dienen. Dit geldt ook voor de profiling, zoverre het met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Maakt de betreffende persoon tegenover “Autohaus Kötting GmbH” bezwaar tegen de verwerking voor de rechtstreekse reclame, dan zal “Autohaus Kötting GmbH” de persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betreffende persoon het recht, om redenen, die ontstaan uit hun bijzondere situatie, tegen de betreffende verwerking van persoonlijke gegevens, die bij “Autohaus Kötting GmbH” voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG plaatsvinden, bezwaar in te dienen, hetzij dat een dergelijke verwerking voor het vervullen van een in het openbaar belang liggende taak vereist is.
Voor het uitoefenen van het recht op tegenspraak kan de betreffende persoon rechtstreeks met elke medewerker van “Autohaus Kötting GmbH” of een andere medewerker contact opnemen. Het staat de betreffende persoon verder vrij om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG – zijn recht op bezwaar door middel van een automatische procedure uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

h) geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijk geval inclusief profiling
Ieder door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking — inclusief profiling — berustende beslissing onderworpen te worden, die hem tegenover wettelijke werking ontplooit of deze op dergelijke wijze aanzienlijk beperkt, zoverre de beslissing (1) niet voor afsluiting of vervulling van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften gepaste maatregelen voor het behoud van de rechten en vrijheden, alsook de rechtmatige belangen van de betreffende persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke goedkeuring van de betreffende persoon gebeurt.
Is de beslissing (1) voor het afsluiten of vervullen van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist of (2) gebeurt dit met uitdrukkelijke goedkeuring van de betreffende persoon, dan neemt “Autohaus Kötting GmbH” gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook de bevoegde belangen van de betreffende persoon te behouden, waartoe minstens het recht op bewerkstelliging van het ingrijpen van een persoon door de verantwoordelijke, op het uiteenzetten van het eigen standpunt en op aanvechten van de beslissing behoort.
Wil de betreffende persoon rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen geldend maken, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen.

i) recht op herroepen van de goedkeuringsverklaring inzake privacy
Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verleende recht om een goedkeuring voor de verwerking van persoonlijke gegevens steeds te herroepen.
Wil de betreffende persoon zijn recht op herroeping van een goedkeuring geldend maken, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke contact opnemen.


9. Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten met als doeleinde het afhandelen van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via elektronische weg gebeuren. Dit is in het bijzonder dan het geval als een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten via elektronische weg, bijvoorbeeld via e-mail of via een webformulier op de internetpagina, aan de voor de verwerking verantwoordelijke overdraagt. Sluit de voor de verwerking verantwoordelijke een aanstellingscontract met een sollicitant, dan worden de overgedragen gegevens voor de afhandeling van de werkverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Wordt door de voor de verwerking verantwoordelijke geen aanstellingscontract met de sollicitant gesloten, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na bekendmaking van de beslissing automatisch gewist, zoverre het wissen geen overige rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke in de weg staan. Overige rechtmatige belangen is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Algemene wet op gelijke behandeling (AGG).


10. Privacybepalingen voor toepassing en gebruik van facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een op internet bestuurd sociaal ontmoetingspunt, een online gemeenschap, die het voor de gebruikers normaliter mogelijk maakt om onder elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor uitwisseling van meningen en ervaringen of maakt het voor de internetgemeenschap mogelijk om persoonlijke of bedrijfsspecifieke informatie beschikbaar te stellen. Facebook maakt het de gebruikers van het sociale netwerk onder andere mogelijk om private profielen aan te maken, foto’s te uploaden en een koppeling te maken met vriendschapsaanvragen.
Beheersmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens is, indien een betreffende persoon buiten Amerika of Canada leeft, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Door ieder bezoek aan de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die wordt bediend door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een facebook-component (facebook-plug-in) werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende facebook-component ertoe gebracht, een weergave van het overeenkomstig facebook-component van facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-Plug-Ins kan op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE worden opgeroepen. In het kader van deze technische procedure krijgt Facebook kennis daarover, welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betreffende persoon bezocht wordt.
Zoverre de betreffende persoon tegelijk bij Facebook ingelogd is, herkent Facebook met ieder bezoek aan onze internetpagina door de betreffende persoon en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de facebook-component verzameld en door Facebook aan het betreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Gebruikt de betreffende persoon één van de op onze internetpagina geïntegreerde Facebook-buttons, bijvoorbeeld de ‘Vind ik leuk’-knop, of dient de betreffende persoon een commentaar in, dan wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijk Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component steeds dan informatie dat de betreffende persoon onze internetpagina bezocht heeft, als de betreffende persoon op het moment van de oproep van onze internetpagina tegelijk bij Facebook ingelogd is; dit vindt onafhankelijk daarvan plaats of de betreffende persoon de Facebook-component aanklikt of niet. Is een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook door de betreffende persoon niet gewild, dan kan deze de overdracht daardoor verhinderen dat deze voor een bezoek aan onze internetpagina uit zijn Facebook-account uitlogt.
De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ kan worden opgeroepen, geeft uitsluitsel over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door Facebook. Verder wordt daar toegelicht welke instellingsmogelijkheden Facebook ter bescherming van de privésfeer van de betreffende persoon biedt. Bovendien zijn verschillende applicaties te verkrijgen, die het mogelijk maken om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betreffende persoon worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.


11. Privacybepalingen voor toepassing en gebruik van Google Analytics (met functie tot anoniem maken)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina de component Google Analytics (met functie tot anoniem maken) geïntegreerd. Google Analytics is een web-analyse-dienst. Web-analyse is het bijeenbrengen, verzamelen en beoordelen van gegevens over het gedrag van bezoekers aan internetpagina’s. Een web-analyse-dienst registreert onder andere gegevens daarover, vanaf welke internetpagina een betreffende persoon naar een internetpagina is gekomen (zogenaamde referrer), op welke subpagina’s van de internetpagina toegang verkregen is of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina werd bekeken. Een web-analyse wordt overwegend voor het optimaliseren van een internetpagina en voor de kosten-baten-analyse van internetreclame gebruikt.
Beheersmaatschappij van de Google-Analytics-component is Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351, USA. De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de web-analyse via Google Analytics de toevoeging “_gat._anonymizelp”. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betreffende persoon door Google ingekort en anoniem gemaakt, als de toegang tot onze internetpagina’s uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere contractuele staat van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte gebeurt.
Het doel van de Google-Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze internetpagina. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze internetpagina te beoordelen, om voor ons online reports, die de activiteiten op onze internetpagina’s tonen, samen te stellen, en om verdere met het gebruik van onze internetpagina in verbinding staande diensten te voltooien.
Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds toegelicht. Met het gebruik van cookies wordt voor Google een analyse van het gebruik van onze internetpagina mogelijk gemaakt. Door elk bezoek aan de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt bediend en waarop een Google-Analytics-component werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google-Analytics-component ertoe gebracht, gegevens voor de online analyse aan Google over te dragen. In het kader van deze technische procedure krijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die voor Google onder andere daartoe dienen om de herkomst van de bezoekers en de clicks na te trekken en vervolgens provisieafrekeningen mogelijk te maken. Door middel van de cookies wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de toegangstijd, de plek, vanaf waar een toegang uitging en de frequentie van de bezoeken van onze internetpagina door de betreffende persoon, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens onder omstandigheden aan derden door.
De betreffende persoon kan het gebruik van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven reeds weergegeven, steeds door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het gebruik van cookies permanent tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie steeds via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.
Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid om een registratie van de door Google Analytics opgewekte, op een gebruik van deze internetpagina betrokken gegevens, alsook de verwerking van deze gegevens door Google tegen te spreken en dergelijks te verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser-Add-On op Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze Browser-Add-On deelt Google Analytics via JavaScript mee dat geen gegevens en informatie over de bezoekers van internetpagina’s aan Google Analytics mogen worden overgedragen. De installatie van de Browser-Add-Ons wordt door Google als tegenspraak beschouwd. Wordt het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet door de betreffende persoon een nieuwe installatie van de browser-add-on gebeuren om Google Analytics te deactiveren. Zoverre de browser-add-on door de betreffende persoon of een andere persoon, die aan zijn machtbereik toe te rekenen is, gedeïnstalleerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid tot herinstallatie of het opnieuw activeren van de browser-add-ons.
Meer informatie en de geldige privacybepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html worden opgeroepen. Google Analytics wordt op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nauwkeuriger toegelicht.


12. Privacybepalingen voor toepassing en gebruik van Google-AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, die het adverteerders toestaat om zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google, alsook in het Google-reclamenetwerk te schakelen. Google AdWords maakt het mogelijk voor een adverteerder om vooraf bepaalde trefwoorden te bepalen, waardoor een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google uitsluitend dan wordt weergegeven als de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de eerder bepaalde trefwoorden op internetpagina’s die relevant zijn voor het thema verdeeld.
Beheersmaatschappij van de diensten van Google-AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351, USA. Het doel van Google AdWords is de reclame van onze internetpagina door het invoegen van interesserelevante reclame op de internetpagina’s van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van externe reclame op onze internetpagina. Geraakt een betreffende persoon via een Google-advertentie op onze internetpagina, dan wordt op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon door Google een zogenaamde conversion-cookie bewaard. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds toegelicht. Een Conversion-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet om de betreffende persoon te identificeren. Via de conversion-cookie wordt, zoverre de cookie nog niet afgelopen is, nagetrokken of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-shop-systeem, op onze internetpagina werden bezocht. Door de conversion-cookie kunnen zowel wij, alsook Google natrekken of een betreffende persoon, die via een AdWords-advertentie op onze internetpagina geraakt is, een omzet genereerde, dus een aankoop heeft voltooid of afgebroken. De door het gebruik van de conversion-cookies verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoeksstatistieken voor onze internetpagina op te stellen. Deze bezoeksstatistieken worden door ons wederom gebruikt om het totaal aantal gebruikers te bepalen, die via AdWords-advertenties naar ons werden doorgeleid, dus om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere reclameklanten van Google-AdWords ontvangen informatie van Google, waardoor de betreffende persoon zou kunnen worden geïdentificeerd.
Door Conversion-cookies wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betreffende persoon bezochte internetpagina’s, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens onder omstandigheden aan derden door.
De betreffende persoon kan het gebruik van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven reeds weergegeven, steeds door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het gebruik van cookies permanent tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversion-cookie op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords reeds geplaatste cookie steeds via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.
Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid om de reclame met betrekking tot de belangen door Google tegen te spreken. Hiervoor moet de betreffende persoon vanaf elke van de door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.
Meer informatie en de geldige privacybepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden opgeroepen.


13. Privacybepalingen voor toepassing en gebruik van Agendize

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van het bedrijf Agendize SAS en Agendize Services Inc. Agendize is een dienst voor de datumovereenkomst. De datumovereenkomst breidt het gebruik van de internetpagina uit door een andere contactmogelijkheid te creëren. De gegevensverzameling gebeurt voor de datumovereenkomst.
Beheersmaatschappij van Agendize is Agendize SAS, 12 rue Bégand, 10000 Troyes, Frankrijk.
Volgende gegevens worden verzameld:
Geselecteerde termijn (datum)
E-mailadres
Mobiel nummer
geboekte diensten
indien door u opgegeven, meer meegedeelde gegevens
De verzamelde gegevens worden na afloop van de overeengekomen afspraak gewist.
De geldende privacybepalingen van Agendize kunnen op https://www.agendize.de/datenschutzerklaerung/ worden opgeroepen.


14. Privacybepalingen voor toepassing en gebruik van Wipe Analytics

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van het bedrijf Wipe Analytics geïntegreerd. Wipe Analytics is een web-analyse-dienst. Web-analyse is het bijeenbrengen, verzamelen en beoordelen van gegevens over het gedrag van de bezoekers aan internetpagina’s. Een web-analyse-dienst registreert onder andere gegevens daarover, vanaf welke internetpagina een betreffende persoon naar een internetpagina is gekomen (zogenaamde referrer), op welke subpagina’s van de internetpagina toegang verkregen is of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina werd bekeken. Een web-analyse wordt overwegend voor het optimaliseren van een internetpagina en voor de kosten-baten-analyse van internetreclame gebruikt.
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van het bedrijf Wipe Analytics geïntegreerd. Wipe Analytics is een web-analyse-dienst. Web-analyse is het bijeenbrengen, verzamelen en beoordelen van gegevens over het gedrag van de bezoekers aan internetpagina’s. Een web-analyse-dienst registreert onder andere gegevens daarover, vanaf welke internetpagina een betreffende persoon naar een internetpagina is gekomen (zogenaamde referrer), op welke subpagina’s van de internetpagina toegang verkregen is of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina werd bekeken. Een web-analyse wordt overwegend voor het optimaliseren van een internetpagina en voor de kosten-baten-analyse van internetreclame gebruikt.
Beheersmaatschappij van Wipe Analytics is TENSQUARE GmbH, Wilhelminenstr. 29, 45881 Gelsenkirchen, Duitsland. Wipe Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds toegelicht. Door elk bezoek aan de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt bediend en waarop een Wipe-Analytics-component werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Wipe-Analytics-component ertoe gebracht, gegevens voor de marketing- en optimaliseringsdoeleinden aan Wipe Analytics over te dragen. In het kader van deze technische procedure krijgt Wipe Analytics kennis over gegevens, die vervolgens voor het opstellen van pseudonieme gebruiksprofielen worden gebruikt. De zo gewonnen gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het gedrag van de betreffende persoon, die op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke toegang heeft en worden beoordeeld met als doel de internetpagina te verbeteren en te optimaliseren. De via de Wipe Analytics-component verzamelde gegevens worden niet zonder voorafgaande goedkeuring van een aparte en uitdrukkelijke goedkeuring van de betreffende persoon daartoe gebruikt, om de betreffende persoon te identificeren. Deze gegevens worden niet met persoonlijke gegevens of met andere gegevens, die hetzelfde pseudoniem hebben, samengebracht.
De betreffende persoon kan het gebruik van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven reeds weergegeven, steeds door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het gebruik van cookies permanent tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Wipe Analytics een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kunnen door Wipe Analytics reeds geplaatste cookies steeds via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.
Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid om een registratie van de door de Wipe Analytics-cookie opgewekte, op een gebruik van deze internetpagina betrokken gegevens, alsook de verwerking van deze gegevens door Wipe Analytics tegen te spreken en dergelijk te verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon de cookie-plaatsen-knop op de link https://www.wipe-analytics.de/opt-out indrukken, die een Opt-Out-cookie plaatst. De met de tegenspraak geplaatste opt-out-cookie wordt op het door de betreffende persoon gebruikte informatietechnologisch systeem bewaard. Worden de cookies op het systeem van de betreffende persoon na een bezwaar gewist, dan moet de betreffende persoon de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.
Met het plaatsen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina’s van de voor de verwerking verantwoordelijke voor de betreffende persoon niet meer volledig te gebruiken zijn.
De geldende privacybepalingen van Wipe Analytics kunnen op https://www.Wipe-analytics.de/privacy worden opgeroepen.


15. Privacybepalingen voor toepassing en gebruik van golocal en Meinungsmeister

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina de Meinungsmeister Widget geïntegreerd. De Meinungsmeister-Widget dient ervoor dat voor de bezoeker van de internetpagina informatie betr. de reputatie van de exploitant van de pagina wordt weergegeven. Via de Meinungsmeister-Widget kan de bezoeker door te klikken naar de totale reputatiepagina op www.meinungsmeister.de gaan, waarop meer details te zien zijn.
Beheersmaatschappij van de Meinungsmeister-Widget is GoLocal GmbH & Co. KG, Landsberger Str 94, 80339 München, Duitsland Golocal plaatst een sessiecookie op het informatietechnologisch systeem van de bezoeker. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds toegelicht. De sessiecookie verdwijnt zodra de internetpagina weer wordt verlaten. Door elk bezoek aan de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt bediend en waarop de Meinungsmeister-Widget werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon omwille van technische redenen automatisch ertoe gebracht, het IP-adres en de datum van het bezoek over te dragen. Deze gegevens worden na afloop van 7 dagen gewist.
De geldende privacybepalingen van Meinungsmeister kunnen op https://www.meinungsmeister.de/datenschutz/ worden opgeroepen.


16. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 I letter a AVG dient voor ons bedrijf als wettelijke basis voor verwerkingsprocedures, waarbij we een goedkeuring voor een bepaald verwerkingsdoeleinde krijgen. Is de verwerking van persoonlijke gegevens voor het vervullen van een contract, waarvan de contractpartij de betreffende persoon is, vereist, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocedures het geval is, die voor een levering van goederen of het volbrengen van een andere prestatie of tegenprestatie noodzakelijk zijn, dan berust de verwerking op art. 6 I letter b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocedures die voor het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld bij aanvragen omtrent onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderhevig aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonlijke gegevens vereist wordt, zoals bijvoorbeeld het vervullen van belastingsplichten, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I letter c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens vereist zijn om levensbelangrijke belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en daarop zijn naam, leeftijd, gegevens van het ziekenfonds of overige levensbelangrijke informatie aan een arts, een ziekenhuis of een andere derde persoon zou moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking berusten op art. 6 I letter d AVG. Tenslotte zouden de verwerkingsprocedures berusten op art. 6 I letter f AVG. Op deze wettelijke basis zijn de verwerkingsprocedures gebaseerd, die door geen van de bovengenoemde wettelijke basissen worden geregistreerd, als de verwerking voor het behoud van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde vereist is, zoverre de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet overheersen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons in het bijzonder daarom toegestaan omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder werden vermeld. Hij vertegenwoordigde de opvatting dat een rechtmatig belang zou kunnen zijn aangenomen als de betreffende persoon een klant van de verantwoordelijke is (Overweging 47 set 2 AVG).


17. Rechtmatige belangen aan de verwerking, die door de verantwoordelijke of een derde worden gevolgd

Is de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op artikel 6 I letter f AVG is ons rechtmatig belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.


18. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de betreffende wettelijke bewaarperiode. Na afloop van de periode worden de overeenkomstige gegevens routinematig gewist, zoverre ze niet meer voor het vervullen van het contract of voorbereiden van het contract vereist zijn.


19. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonlijke gegevens; vereiste voor de contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon, die persoonlijke gegevens beschikbaar stellen; mogelijke gevolgen van het niet beschikbaar stellen.

We verduidelijken u dat het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens deels wettelijk voorgeschreven is (bijv. belastingsvoorschriften) of kan ontstaan uit contractuele regels (bijv. gegevens omtrent contractpartner). Af en toe kan het bij een contractafsluiting vereist zijn dat een betreffende persoon ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betreffende persoon is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen als ons bedrijf met hem een contract afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betreffende persoon niet zou kunnen worden afgesloten. Voor het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens door de betreffende persoon moet de betreffende persoon contact opnemen met één van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt de betreffende persoon afzonderlijk daarover of de beschikbaar stelling van de persoonlijke gegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor het afsluiten van het contract vereist is, of een verplichting bestaat om de persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen, en welke gevolgen het niet beschikbaar stellen van de persoonlijke gegevens zou hebben.


20. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsproces

Als verantwoordelijkheidsbewust bedrijf zien we niet af van een automatisch besluitvormingsproces of een profiling.

 

Dit privacybeleid werd door de privacybeleids-generator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als externe gemachtige inzake gegevensbescherming actief is, in samenwerking met de gegevensbescherming advocaten van het kantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | advocaten opstelt.

Autohaus Kötting GmbH

Hermann-Eilers-Str. 1
49767 Twist

Kontaktdaten

Telefon: 05936 93990
Telefax: 05936 939920
Mail: autohauskoetting@web.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 08:00 – 17:00
Samstag 08:00 – 12:00
Autohaus Kötting Gmbh – Startseite | Kontakt | Datenschutz & Impressum